​Khách Du lịch đến Kiên Giang tháng 9 năm 2018

Wednesday, 03 October 2018
Trong tháng 9 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 658.980 lượt, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế 45.903 lượt, tăng 84,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 380.084 lượt, tăng 117,3% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 258.124 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Doanh thu 532,7 tỷ đồng tăng 30,8% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 402.642 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.590 lượt, tăng 90,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 493,7 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
8/2018
Ước TH
Tháng 9
2018
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 714.154 658.980 6.128.109 124,8
           Khách quốc tế (lượt) 45.106 45.903 456.607 167,6
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 445.946 402.642 2.927.136 129,7
           Khách quốc tế (lượt) 42.948 43.590 421.719 178,6
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 395.904 380.084 3.512.973 126,4
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 296.103 258.124 2.461.987 122,4
II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) 1,7 2,3 1,8 110,0
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,3 2,5 2,5 103,3
III. Doanh thu (tỷ đồng) 545,5 532,7 4.624,2 139,4
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 505,9 493,7 4.216,2 151,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 523 523 523 106,7
                 Số phòng (phòng) 18.789 18.789 18.789 132,7
Sở DLKG (Trần Linh)