​02 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón hơn 1,3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch

Thứ ba, 26 Tháng 2 2019
Trong tháng 02 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 846.441 lượt, tăng 36,1 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 85.284 lượt, tăng 54,9 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 519.065 lượt, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 284.882 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 808,1 tỷ đồng tăng 61,1% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 471.009 lượt khách tham quan du lịch, tăng 150,3 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 77.343 lượt, tăng 53,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 758,6 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ.

02 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón 1.369.139 lượt khách đến tham quan, tăng 35,7% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
01/2019
Ước TH
Tháng 02
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 522.698 846.441 1.369.139 135,7
           Khách quốc tế (lượt) 78.420 85.284 163.704 143,6
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 370.146 471.009 841.155 197,0
           Khách quốc tế (lượt) 70.986 77.343 148.329 144,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 238.068 519.065 757.133 134,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 248.411 284.882 533.293 127,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,1 2,3 2,2 110,2
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,9 3,1 3,0 106,5
III. Doanh thu (tỷ đồng) 738,5 808,1 1.546,6 156,7
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 700,6 758,6 1.459,2 158,2
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
                 Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1


Sở DLKG (Trần Linh)