​Kiên Giang đón hơn 47 ngàn lượt khách quốc tế đến tham quan trong tháng 8 năm 2018

Thứ hai, 27 Tháng 8 2018
Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 776.507 lượt, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, khách quốc tế 47.204 lượt, tăng 53,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 431.482 lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 325.190 lượt, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Doanh thu 565,3 tỷ đồng tăng 38,8% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 454.960 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.730 lượt, tăng 54,2 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 516,8 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ.

 

Một góc Tiên Hải

Tổng số 8 tháng khách du lịch đến Kiên Giang đạt 5.531.481 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 412.801 lượt khách. Tổng doanh thu 8 tháng năm 2018 đạt 4.130,7 tỷ đồng. 
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
7/2018
Ước TH
Tháng 8
2018
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 812.669 776.507 5.531.481 122,8
           Khách quốc tế (lượt) 49.200 47.204 412.801 162,3
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 411.467 454.960 2.533.508 122,7
           Khách quốc tế (lượt) 45.793 43.730 378.911 172,1
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 450.756 431.482 3.168.467 122,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 338.367 325.190 2.232.950 123,4
II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách) 1,8 1,8 1,7 104,6
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,4 2,5 2,5 103,0
III. Doanh thu (tỷ đồng) 553,8 565,3 4.130,7 157,8
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 496,2 516,8 3.733,4 171,2
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 523 523 523 108,5
                 Số phòng (phòng) 18.789 18.789 18.789 135,7

Sở DLKG (Trần Linh)