Quyết định số 1365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

Thứ năm, 25 Tháng 10 2018
Thủ tướng Chính phủ ban hành Qyết định số 5952/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 về tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".


Vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng TTHTDN