Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12 năm 2018

Thứ ba, 25 Tháng 12 2018
Trong tháng 12 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 561.949 lượt, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, khách quốc tế 44.874 lượt, tăng 27,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 231.045 lượt, tăng 75,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 302.633 lượt, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Doanh thu 631,3 tỷ đồng tăng 37,1% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 362.184 lượt khách tham quan du lịch, tăng 38,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.611 lượt, tăng 29,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 593,7 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ.

 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
11/2018
Ước TH
Tháng
12/2018
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 491.357 561.949 7.763.544 127,7
           Khách quốc tế (lượt) 38.340 44.874 586.536 159,3
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 310.776 362.184 4.041.001 136,4
           Khách quốc tế (lượt) 33.025 38.611 536.458 168,4
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 184.353 231.045 4.147.356 131,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 278.614 302.633 3.385.810 124,6
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,8 1,8 106,4
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,6 2,7 2,5 103,2
III. Doanh thu (tỷ đồng) 577,6 631,3 6.358,9 138,8
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 540,1 593,7 5.844,5 147,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 710 710 710 140,3
                 Số phòng (phòng) 19.764 19.764 19.764 134,1


Sở DLKG (Trần Linh)