Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 3 năm 2019

Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
Trong tháng 03 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 754.725 lượt, tăng 3,5 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 84.653 lượt, tăng 50,6 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 428.394 lượt, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 294.482 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Doanh thu 816,7 tỷ đồng tăng 72,7% so cùng kỳ.
 

Riêng Phú Quốc có 496.273 lượt khách tham quan du lịch, tăng 96,6 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 79.197 lượt, tăng 54,7 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 783,3 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
02/2019
Ước TH
Tháng 03
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 886.431 754.725 2.163.854 124,5
           Khách quốc tế (lượt) 87.410 84.653 250.483 147,1
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 451.884 496.273 1.318.303 194,1
           Khách quốc tế (lượt) 81.606 79.197 231.789 150,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 543.112 428.394 1.209.574 115,2
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 301.472 294.482 844.365 129,3
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 2,0 2,0 101,3
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,7 2,8 2,8 99,0
III. Doanh thu (tỷ đồng) 872,3 816,7 2.427,5 166,3
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 835,1 783,3 2319,0 170,7
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
                 Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1

Sở DLKG (Trần Linh)